Sobota, 13. září 2008
Mělnické vinobraní

Program vinobran�

Mělnické vinobraní 2008

�P�tek 19. září 2008

�Hlavn� sc�na • n�m�st� M�ru


Pr�vodcem dne je moder�torsk� dvojice sourozenc� Lucie a Tom�e Peterkov�ch.


14.00 ZA��TEK SLAVNOSTI VINOBRAN�

15.00 ZAH�JEN� SLAVNOSTI VINOBRAN�
Fanf�ry z balkonu radnice a zvony chr�mu sv. Petra a Pavla v M�ln�ku ozn�m� zah�jen� slavnosti Vinobran� 2008.�

15.15 P��PITEK STAROSTY M�STA A Z�STUPCE CECHU VINA��

15.30 A.S.M.
Zn�m� m�lnick� folkov� kapela, kter� hraje vlastn� tvorbu a v t�to dob� vyd�v� ji� druh� CD.

17.00 SL�VEK JANDA BAND
Acid funkov� kapela hraje ve slo�en�: Sl�vek Janda, David R�i�ka, Ivan Dole��lek a jejich texta�em je Petr Soukup. Kapela vyd�v� sv� druh� CD s n�zvem Silikon.�

18.30 MAGMA HOTEL�
�estice ze sousedn�ho �t�t�. Hraje crossover a na rockov�ch p�di�ch slav� �sp�chy.

20.00 TATA BOJS
Dr�itel 4 And�l� za p�edposledn� album, And�la za videoklip roku 2002 a DVD 2006, to v�e je skupina Tata Bojs.�

22.00 AURORA — MA�ARSKO
V roce 1982 vznikl� ma�arsk� punkov� skupina, kter� m� svou hudbu o�ivenou i o dechovou sekci.

23.30 ANYWAY
T�m�� dom�c�, tedy m�lnick� �tve�ice, odehraje set n�hradou za lo�sk� vinobran�, kdy to zran�n� buben�ka nedovolilo. Kapela evropsk�ho form�tu, kter� ve "sp�c�m M�ln�ku" vznikla v roce 1996.

01.00 INSANIA
Brn�nsk� posthardcoreov� skupina funguje ji� p�es dvacet let, za sv� posledn� album Rock�n�Freud z�skala skupina presti�n� ocen�n� And�l v kategorii hard & heavy jako album roku.

Folk a Country sc�na • Husova ulice

19.00 COUNTRY B�L
P�te�n� tancov�n� se skupinou Volupsije, pr�kopn�kem �esk� country, jej� po��tky sahaj� a� do roku 1968, ukon�� a� hodina p�lno�n�.

Staro�esk� jarmark • Svatov�clavsk� ulice

16.00 HONKY TONKY JOSEFA KL�MY
Zn�m� report�r TV Nova J. Kl�ma se skupinou PKS hraj� hudebn� styl, kter� nazvali „honky — tonky folk“. Reperto�rem jsou vlastn� p�sn�. Setk�n� t�chto autorsk�ch osobnost� nab�z� barevn� recit�l s v�razn�mi �ty�hlas�mi vok�ly a nebude chyb�t ani humorn� pov�d�n�.�

17.15 CIRKUS BERNINI
Divadeln� kaskad�rsk� show z prost�ed� mal�ho venkovsk�ho cirkusu Bernini, kde se princip�l poh�d� s artisty a do v�eho zasahuje m�stn� obyvatelstvo. ��inkuje um�leck� agentura Pran��.�

18.00 �MRNC
Staropra�sk� kapela tato se p��zna�n� zove �MRNC a je hotova p�izp�sobiti se t�to v�znamn� p��le�itosti, jako jest vinobran� a pobaviti ob�any sv�mi vybran�mi kusy.�

19.00 DOBOV� TANE�NICE
Tane�nice z agentury Pran�� p�edvedou cik�nsk� tance a uk�zky tanc� z 20. a 30. let minul�ho stolet� z muzik�lu Chicago.�

19.20 SHOW S BI�I
Mistr sv�ta roku 2003 z Las Vegas v pr�sk�n� bi�i Pavel Vot�pek p�edvede sv� vystoupen�.�

19.30 MAFIE
Kaskad�rsky bojov� show. T�i kr�tk� mafi�nsk� pov�dky na t�ma v�lky gang� ve 20. a 30. letech 20. stolet�. ��inkuje um�leck� agentura Pran��.�

19.50 SHOW S BI�I
Pokra�ov�n� vystoupen� mistra sv�ta Pavla Vot�pka. P�edv�d�n� sedl��k�ho �emesla.

20.00 JAZZOV� P�LHODINKA


20.30 �ONGL�RSK� FIRESHOW
Obl�ben� �onglov�n� s ohn�m, vystoupen� bohat� na triky s ty�emi, Maori poi, opalov�n� t�la ohn�m a tanec s ohnivou obru��. ��inkuje um�leck� agentura Pran��.

Sobota 20. září 2008

Hlavn� sc�na • n�m�st� M�ru

8.45 ZAH�JEN� DRUH�HO DNE VINOBRAN�
Zvony m�lnick�ho chr�mu sv. Petra a Pavla se slavnostn�m otev�r�n�m st�nk� zah�j� druh� den slavnosti Vinobran� 2008.�

9.00 JARO�OVCI A JARO���EK
Tradi�n� vystoupen� folkl�rn�ho souboru, kter� p�sob� na M�lnicku t�m�� 60 let.�

10.30 TANE�N� ORCHESTR ZU� M�LN�K
Zahraje hudbu 30. – 60. let. Na m�lnick�m vinobran� vystoup� se s�listou Milanem Drobn�m.

12.00 TV SMITH — ANGLIE
Zakladatel punkov� skupiny Adverts hraje dnes p��jemn� rockov� p�sni�ky s kytarou. Host z Lond�na p�ij�d� s aktu�ln� deskou In The Arms Of My Enemy z leto�n�ho roku.�

13.30 MIRO �BIRKA
Muzikantsk� legenda, zp�v�k a autor mnoha zn�m�ch p�sni�ek. V�t�z Zlat�ho sl�vika na Slovensku. Koncertuje ji� od roku 1976 a od po��tku sv� kari�ry spolupracuje se �pi�kami hudebn�ho nebe, jako nap�. M. Gombitovou, K. Peterajem, L. Lu�eni�em a skupinami Modus a Limit.�

15.00 TURBO
Legenda �esk�ho hardrocku, prost� Turbo.�

16.30 HURT — POLSKO
Zd�nliv� "mlad�", v roce 1992 zalo�en� skupina z polsk� Wroclawi navazuje na v�e nejlep�� nejen z polsk� nov� vlny.�

18.00 CHINASKI
Kapela se objevila na hudebn� sc�n� v roce 1995 a mezi zakl�daj�c�mi �leny byl herec Petr Rajchrt a muzikant Michal Mal�tn�, kter� se nyn� objevil tak� ve filmu (Chy�te doktora). Jejich p�sni�ka zazn�la v seri�lu „�ivot na z�mku“ a p�ibli�n� od t�to doby se objevuj� na v�ech d�le�it�ch festivalech po cel� republice. Skladba Zadarmo byla zvolena nej�sp�n�j�� p�sn� hranou na Slovensku. Jsou majitel� „Desky roku 2006“ ud�lenou Akademi� popul�rn� hudby, z�skali cenu za Nejhran�j��ho interpreta v �esk�ch r�di� a skladba Tab��ek byla nejhran�j��m mobiln�m vyzv�n�n�m.�

19.15 MUSICA VAGANTINUM
Potuln� studenti ze st�edov�ku, vaganti, hraj� dobovou, gotickou a renesan�n� hudbu na n�stroje, kter� k tomu pat��. V�te, co je t�eba �ajtholt?�

19.45 OH�OV� SHOW
Ak�da – skupina Me�e blesky uv�d� show, kter� m� jedine�n� styl v �R, v�bornou koordinaci p�i pr�ci s ohn�m a doprovodnou hubu pro �irok� publikum.�

20.00 KR�LOVSK� P��PITEK
P��chod Jeho c�sa�sk� milosti a kr�le �esk�ho Karla IV. s dru�inou na M�ln�k provedou v re�ii Ivana Neubauera �lenov� Nov�ho divadla M�ln�k a Historica Neratovice, dru�stva �erm���, dobov�ch �emesln�k� a um�lc�.

20.30 DANIEL NEKONE�N�
Bohov� planet ve vesm�ru se domluvili, aby se jedna planeta stala s�dlem Kr�lovsk� rozko�e. Stala se j� Zem�. Bohov� a bo�stva v�ech sv�t� pov��ili Daniela Nekone�n�ho, aby zalo�il vibra�n� skupinu, kter� m� za �kol ���it vibrace, t�ny, rytmy a zvuky probouzej�c� u v�ech bytost� Kr�lovsk� rozko�e.

21.45 OH�OSTROJ
Posledn� roky, stejn� jako i letos zaji��uje velkolep� oh�ostroj organizace FLASH Barrandov Speci�ln� efekty z Prahy.

22.30 SUNSHINE
Tohle jedin� slovo obsahuje v�e — z T�bora do sv�ta. Skladba byla pou�ita ve filmu Z�hada Blair Witch II., turn� k posledn� desce s hostuj�c�mi Anyway.�

24.00 ZNOUZECTNOST
Folk rock punk z Plzn�, pokud tomu nebude jinak, vystoup� skupina ve sv� nejsiln�j�� sestav�. P�edstav� skladby z nov� desky.�

01.30 N.V.�.
Loni oslavila dnes kr�lov�hradeck� skupina dvacet let sv� existence, jist� je �pi�kou dom�c� punkov� sc�ny.

02.30 KONEC DRUH�HO DNE VINOBRAN�

Folk a Country sc�na • Husova ulice

10.00 FLASHBACK
Bluesgrassov� povyra�en� z Prahy.�

11.20 BLUEGROUNDS
Modern� americk� country s vazbami na tradi�n� sm�ry.

12.40 THE WEASTERNERS

Nejen Eagles revival, ale i dal�� obl�ben� p�sn� sou�asn�ch interpret� country.�

14.00 MODROTISK
Tradi�n� vystoupen� p�edn� �esk� bluegrassov� skupiny.

15.20 MBA BAND

Ji�ansk� rock. Od blues p�es country a� po rock.�

16.40 HANA A PETR ULRYCHOVI
Vystoupen� legendy �esk� hudebn� sc�ny.�

18.00 COP
Koncert popul�rn� bluegrassov� skupiny z Plzn� v �ele s M�ou Leichtem.�

20.00 COUNTRY B�L
Country je to, co se n�m l�b�. Tradi�n� sobotn� country b�l s libereckou skupinou NET�ESK, kter� potrv� a� do 01.00 hodin

Historick� sc�na • Palack�ho n�m�st�

10.00 �ONGL�RSK� VYSTOUPEN� KEJKL��E P�PY�

10.30 ARCUS
– Vystoupen� skupiny dobov� hudby�

11.00 �LECHTICK� KRATOCHV�LE aneb O CO…
- �erm��sk� pod�van�

12.00 PE��N
– Vystoupen� loutkov�ho divadla�

12.30 AMBROSIA
– Vystoupen� skupiny dobov�ho tance�

13.00 �ONGL�RSK� VYSTOUPEN� KEJKL��E P�PY�

13.30 V�TKOVCI
– Vystoupen� skupiny historick�ho �ermu�

14.00 PE��N
– Vystoupen� loutkov�ho divadla�

14.30 AMBROSIA
– Vystoupen� skupiny dobov�ho tance�

15.00 ARCUS
– Vystoupen� skupiny dobov� hudby�

15.30 �LECHTICK� KRATOCHV�LE aneb O CO…
– �erm��sk� pod�van�

16.30 �ONGL�RSK� VYSTOUPEN� KEJKL��E P�PY�

17.00 ARCUS
– Vystoupen� skupiny dobov� hudby�

17.30 PE��N
– Vystoupen� loutkov�ho divadla

Staro�esk� jarmark • Svatov�clavsk� ulice

10.00 POV�STI �ESK�
Na jevi�ti se odehr�vaj� poutav� a nezapomenuteln� p��b�hy praotce �echa, kn�ny Libu�e a siln�ho Bivoje, ale i drama Ctirada a ��rky. Hraj� Eva Hru�kov� a Jan P�eu�il.�

11.00 SV�T JE KABARET
A my v�ichni v n�m hrajeme sv� v�ce, �i m�n� zda�il� role. Pomoc� p��slov�, r�en� a �slov� nastavuj� J. V�zner a D. Vlachov� zrcadlo marn�m snah�m lidstva.�

12.30 CIK�NSK� TANCE
P�edstaven� ve kter�m se �aruje, vyb�r� mezi pen�zi a l�skou vyb�r� a hlavn� se v tanci p�edstav� temperament cik�nsk� du�e. ��inkuj� profesion�ln� tane�n�ci historick�ho tane�n�ho divadla Ballata z Prahy.�

13.00 BLE�� CIRKUS
Zn�m� iluzionista Pavel Langer p�edvede nejmen�� cirkus na sv�t�, kde cvi�en� blecha Rambo p�edv�d� svoji drez�ru. P�edstaven� je vhodn� pro d�ti i dosp�l�.�

13.30 V NEJVY��� �AS
�sm�vn� p�edstaven� divadla na ch�d�ch.

14.00 STARO�ESK� HELIGONKY
�est heligonk��� se zp�va�kou zahraj� a zazp�vaj� Ha�lerovy zn�m� pra�sk� p�sni�ky.�

15.00 PRA�SK� POV�STI
Op�t se setk�v�me se zn�m�mi historick�mi postavami, tentokr�t to jsou Horym�r, K�esomysl, chud� student a �ert. Eva Hru�kov� a Jan P�eu�il si v�d� rady s Golemem i se vzpurn�mi horn�ky. D�ti i rodi�e se projdou s d�tmi po Praze, po Star�m a Nov�m M�st� Pra�sk�m, nav�t�v� Faust�v d�m, Pra�sk� hrad a Vy�ehrad.�

15.45 ANGLICK� KONTRATANCE
Sc�nick� a nad�asov� zpracov�n� anglick�ch kontratanc�. Uvid�te skotskou j�zdu, tanec z n�ho� vy�ly z�klady stepu, lidov� boure�, tanec s holemi, opil�ho mnicha, n�mo�nick� tanec a bl�zniv� tanec s fouka�kami. ��inkuj� profesion�ln� tane�n�ci historick�ho tane�n�ho divadla Ballata z Prahy.�

16.00 DUDY SEDL�KA KRU�INY
Dud�ci z Plzn� zahudou m�lnick�mu publiku. ��inkuje um�leck� agentura Orfeus z Plzn�.�

17.15 KYMA
Amat�rsk� sdru�en�, je� spojuje l�ska k �ecku a jeho kultu�e. Maj� r�di �eckou muziku a zp�sob z�bavy, proto se nau�ili tan�it jako �ekov�. V�echny tance vych�zej� z lidov�ch tradic a k nejzn�m�j��m tanc�m pat�� Sirtaki, jeho� kroky byly sestaveny pro Anthony Quina do filmu �ek Zorba.�

18.30 PIJTE V��N�, NEUM�ETE NIKDY aneb IRSK� HOSPODA
D�ev�kov� tanec, akrobatick� tanec s v�nem, tanec oslavuj�c� v�no, „Zatlouk�nek“ obl�ben� hospodsk� tanec, p�i kter�m svou s�lu tane�n�k p�edvede. ��inkuj� profesion�ln� tane�n�ci historick�ho tane�n�ho divadla Ballata z Prahy.�

20.00 SHANNON
Skotsk� a irsk� instrument�ln� skladby ve kter�ch jakoby zn� �ivot, dravost a trysk� radost. Usly��te irsk� banjo, irskou p���nou fl�tnu, housle, irsk� bouzouki, kytaru DADGAD, buben Bodhr�n.

Ned�le 21. září 2008

Hlavn� sc�na • n�m�st� M�ru

9.00 M�LNI�ANKA�
Dechov� hudba ��zen� Franti�kem ��astn�m st. hraje obl�ben� �esk� a moravsk� skladby s hudebn�ky a zp�v�ky z M�ln�ka i bl�zk�ho okol�.�

10.30 MAXIM TURBULENC
T�i sympati�t� ob�i, Pavel Vohnout, Daniel Vali a Petr Nov�k jsou zn�m� hudebn�mi produkcemi ur�en�mi p�edev��m d�tem, ale jist� pobav� zn�m�mi melodiemi s vtipn�mi texty i dosp�l�.�

11.30 MA�ORETKY
Tane�n� život je n�zev cel�ho sdru�en� v�ech v�kov�ch kategori� d�vek i chlapc�, kter� pod veden�m J. Zunov� �asto zastupuje M�ln�k i �t�t� na r�zn�ch sout��ch.�

12.00 V�CLAV NECK��
Popov� zp�v�k, koncem 60. let byl �lenem slavn�ho tria Golden Kids, zp�val ve skupin�ch Mefisto, Tane�n�m orchestru �s. rozhlasu a pot� zalo�il vlastn� doprovodnou kapelu, kterou vede jeho bratr Jan Neck��.�

13.30 MANDRAGE

Mlad� poprockov� skupina, host na zat�m posledn�m turn� souboru Wanastowi Vjecy.�

15.00 STO ZV��AT
V roce 1990 zalo�en� skupina p�vodn� jako studentsk� rocknrolov� band je dnes l�drem �esk�ho ska, i po person�ln�ch zm�n�ch v souvislosti s albem Rozpt�len� pro poz�stal� z lo�sk�ho roku.�

16.15 TREST�N� NEPOCTIV�CH �EMESLN�K�
Dobov� sc�nka ND M�ln�k pod veden�m ��fa souboru I. Neubauera. Trest�n� nepoctiv�ch �emesln�k� a lou�en� s Karlem IV.�

17.00 EWA FARNA
Historicky nejmlad�� zp�va�ka, kter� se svoj� kapelou De Rock absolvovala turn� po �esk� republice. Obsadila �tvrt� m�sto v sout�i �esk� Slav�k 2008 v kategorii „Zp�va�ka roku“. �

18.00 KONEC T�ET�HO DNE VINOBRAN�

Folk a Country sc�na • Husova ulice�

10.00 CEJCH
Severo�esk� kapela hraj�c� modern� country.

11.30 HOUPA�KY
S n�padit�mi melodiemi a texty z pera Jardy P�tka se p�edstav� libereck� kapela.�

13.00 DEV�TKA

Jan Bro�, Jind�i�ka Bro�ov� a Petr �avrda jako st�lice na �esk�m folkov�m nebi.�

14.30 ROBERT K�ES�AN A DRUH� TR�VA
Vystoupen� pro v�echny milovn�ky stylu zvan�ho bluegrass.

Historick� sc�na • Palack�ho n�m�st�

10.00 �ONGL�RSK� VYSTOUPEN� KEJKL��E P�PY

10.30 AMBROSIA – Vystoupen� skupiny dobov�ho tance�

11.00 ARCUS — Vystoupen� skupiny dobov� hudby�

11.30 PALAESTRA – Vystoupen� skupiny historick�ho �ermu�

12.00 SV��OVO LOUTKOV� DIVADLO

12.30 AMBROSIA – Vystoupen� skupiny dobov�ho tance�

13.00 BAKAL��I – Vystoupen� skupiny historick�ho �ermu�

13.30 �ONGL�RSK� VYSTOUPEN� KEJKL��E P�PY�

14.00 ARCUS – Vystoupen� skupiny dobov� hudby�

14.30 �LECHTICK� KRATOCHV�LE aneb O CO…– �erm��sk� pod�van�

15.30 SV��OVO LOUTKOV� DIVADLO

Staro�esk� jarmark • Svatov�clavsk� ulice

9.30 TO�TE SE PARD�LOV�
Hudebn� po�ad pln� zn�m�ch staropra�sk�ch kabaretn�ch p�sn�. ��inkuje agentura P.Kubce�

10.30 LOUTKOV� VARIET�
�ty�i kr�tk� v�stupy historick�ch loutek /marionet/ na reprodukovanou hudbu, bez mluven�ho slova. Baletka, klaun, je�ibaba a p�tros zaujmou mal� i velk� div�ky. Hraj� herci Mal�ho divad�lka Praha Anna a Rostislav Nov�kovi.�

11.00 �VEJK�V C.K. KABARET
Komponovan� program pln� p�sni�ek, tance a sout��. V programu zatan�� krasavice a p�ijde hv�zda �ant�nu Tonka �ibenice a Pepa �t�pa�ka. Programem prov�z� dobr� voj�k �vejk. „Poslu�n� hl�s�m, že tahle kumpanie um� ledacos“.�

12.15 POSV�CEN� V HUDLIC�CH aneb OLD�ICH A BO�ENA
N�vrat ke zn�m�mu titulu lidov�ch loutk��� o zachr�n�n� kn�ete Old�icha z rukou Vr�ovc� a zalo�en� svatov�clavsk�ho posv�cen�. Hraje Mal� divad�lko Praha �

13.00 C.K. OFIC�R �VEJK�V �RAML
Pokra�ov�n� komponovan�ho po�adu, kde m�ete zm��it s�ly ve �vejkov�ch sout��ch, nap�. „�esk� vzp�r�n�“. Celou tu legraci slovem i zp�vem prov�z� s�m Josef �vejk – herec, zp�v�k, moder�tor, dramaturg a re�is�r P�emysl Kubi�ta. Jeho zat�m posledn� filmovou rol� byl Gener�l v Tro�kov� poh�dce „Nejkr�sn�j�� h�danka“.�

14.15 O KOHOUTKOVI A SLEPI�CE
Ka�d� zn� poh�dku o slepi�ce, kter� se sna�� zachr�nit chamtiv�ho kohoutka. Vtipn� a pou�n� poh�dka Mal�ho divad�lka Praha.�

15.15 POULI�N�CI
T�bor�t� Pouli�n�ci – A. N�mcov�, K. Da�hel, M. K�� hraj�, zp�vaj� a tan�� ji� od roku 1992. Jejich reperto�r se op�r� o jarmare�n�, pou�ov�, kram��sk�, staropra�sk�, vojensk� a hospodsk� p�sni�ky. Sv� vystoupen� naz�vaj� m�stsk�m folkl�rem a zbavuj� smutku sv� poslucha�e.�

16.30 LOUTKOV� VARIET�
Hraj� �lenov� Mal�ho divad�lka Praha �

17.00 �VEJKOVA MERENDA
Posledn� vstup �vejkova souboru pln�ho humoru, p�sni�ek a sout��.�

Historick� a um�leck� �emesla • Svatov�clavsk� ulice

Po v�echny t�i dny vinobran� se p�edstav� �perka�ka, batik��ka, sv��ka�, �ezb��, v�ivk��ka, pern�k��ka, kv�tin��ka, klobou�n�k, ko�e�in��, mal��ka kamen�, tkalci, prodejci medoviny, d�ev�n�ch hra�ek, prout�n�ch v�robk�, ru�n�ho pap�ru, malovan�ho skla a hedv�b�, keramiky, v�robk� z p��rodn�ho korku a historick� taverna a pek�rna.Mělnické vinobraní 2008�
www.melnicke-vinobrani.cz
www.melnik.cz�


VSTUPN�: �
� �
Dosp�l� vstupn� na 3 dny 150,- K�
� �
D�ti do 15 let a d�chodci vstupn� �
na 3 dny 40,- K�
� �
D�ti do 6 let, ob�an� nad 70 let �
a dr�itel� ZTP zdarma

kyk | Sobota, 13. září 2008, 8:09 | | [ Mělnické vinobraní] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: