Středa, 16. září 2009
�SSD s komunisty ve vl�d�

Jistoty a propaganda
To není vtip, takov� mo�nost re�ln� hroz�.


Komu odlo�en� volby u�kod�:

Jednozna�n� mal�m stran�m. A� u� se jedn� o KDU-�SL, Stranu Zelen�ch, TOP-09, ale i a dal��m.

Tyto mal� strany, kter� po��taly s t�m, že volby do sn�movny budou prob�hat v ��jnu, pota�mo v listopadu, uvolnily do sv�ch prezentac� t�m�� v�echny sv� prost�edky, n�kter� si na n� dokonce vyp�j�ily.
Tyto strany tak v pr�b�hu dal��ho p�l roku budou �elit existenci�ln�m probl�m�m a horko t�ko hledat finan�n� prost�edky na udr�en� sv�ho chodu.

D�le ODS — D�ky odchodu pana Topol�nka ze sn�movny ztrat� ODS v parlamentu ale i v televizn�ch debat�ch silnou osobnost, a t�m d�v� dal�� trumfy do karet Paroubkovi. Pokud se mal� strany nedok�� udr�et �ivotaschopn� a voliteln�, m�e se st�t, že v p��t� sn�movn� bude jedin� pravicov� strana bez partner�.

Komu odlo�en� volby opravdu prosp�j�?

Podle v�eho pr�v� leviciov�m stran�m.
Pokud by se volby konaly v listopadu, hroz�lo by levici dosa�en� hor��ho volebn�ho v�sledku, resp. nesestavitelnost funk�n� vl�dy.

Vzhledem k 20 v�ro�� Listopadu se bude v televizi, v novin�ch ale i na ve�ejn�ch akc�ch upozor�ovat, kdo a jak zde vl�dl p�ed dvaceti lety, o komunistech a b�val�ch komunistech se bude od r�na do ve�era hovo�it v negativn�m smyslu. V takov� chv�li j�t do voleb je politick� sebevra�da!!!
Nehled� na to, pokud by se preference �SSD prom�nily ve volebn� �sp�ch, nemohla by�sestavit vl�du�ani s tichou ani s plnou podporou komnist�. To by jim v t�to chv�li nepro�lo ani u voli��.

Ne tak za p�l roku, kdy ozv�ny Listopadu odezn�.

V t� chv�li ji� nebude takov� politick� sebevra�da ��dat komunisty o podporu p�i sestavov�n� vl�dy.
Oproti mal�m stran�m bude m�t �SSD pom�rn� v�ce prost�edk� na dal�� kampa� a m�e se st�t že ve sn�movn� budou dv� levicov� a jedna pravicov� strana.

D�ky �asu n�kte�� lid� budou zapom�nat na to co provedla �SSD v roce minul�m, tedy �e:

  1. shodila vl�du uprost�ed p�edsednictv� v unii, bez pl�nu, jak nastalou situaci �e�it
  2. na jej� popud prosadila ve sn�movn� zmr�enou novelu �stavn�ho z�kona
  3. do vl�dy tla�ila nikoli odborn�ky, ale politick� kandid�ty
  4. tla�ia na listopadov� term�n, aby n�sledn� zradila v�echny p�edchoz� dohody

V�dob� do nadch�zej�c�ch voleb tak levice�bude moci kritizovat a sna�it se blokovat nepopul�rn� �sporn� opat�en� �e��c� jak snahu o minimalizaci �kod ekonomick�ho �tlumu, tak dlouhodobou koncepci sni�ov�n� st�tn�ho dluhu, a� u� v souvislosti s rozpo�tem, ale i dal��mi nutn�mi kroky pro �e�en� ekonomick�ho �tlumu.

A na tomto z�klad� lovit hlasy l�n�ch, nep�izp�sobiv�ch a nep�em�l�c�ch spoluob�an�.

Tento spot�je subjektivn� anal�za situace, uvid�me, co bude za p�l roku.�

kyk | Středa, 16. září 2009, 9:41 | | [ �SSD s komunisty ve vl�d�] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: