úterý, 24. listopadu 2009
Informace jepice - maj� blogy �anci p�e��t?

�Je Facebook, Twitter a dal�� jen bublinou? Co s informacemi kter� nemaj� zapadnout? Pozn�mky n�kter�ch blogger� ohledn� ot�zky zda p�ej�t z psan� blog� k publikaci na Facebook a jin� s�t� mne donutilo zamyslet se nad probl�mem �ivotnosti informace.
P�i n�stupu soci�ln�ch s�t� jako je Facebook a Twitter se spekulovalo o tom, že blogy jako form�t sd�len� informace zaniknou. To je samoz�ejme u� z principu nesmysl, nicm�n� tento segment zaznamenal velice rapidn� �padek masov�ho pou��v�n�, zejm�na ze strany u�ivatel�, kte�� vesm�s nemaj� o �em ps�t.

Nicm�n� to neznamen�, že by v�ichni opustili tento zp�sob komunikace.
Do�lo k vy�i�t�n� od plev a na S�ti je st�le dost blog� — webzin�, firemn�ch a v�voj��sk�ch blog�, a samoz�ejm� i soukrom�ch blog� u�vatel�, kte�� maj� st�le co sd�lit, maj� sv� n�v�t�vn�ky a klipov� sd�len� informace je nel�k�. D�ky tomu se glob�ln� hodnota informace sd�len� p�es blog zv�ila.

Jednou z nesporn�ch v�hod komunitn�ch s�t� je okam�it� zas�hnut� c�lov� skupiny u�ivatel�, bu� fanou�k�, nebo p��tel a p��padn� jejich p��tel. Je to vhodn� pro sd�len� post�ehu, okam�it�ho n�padu, lze je vyu��t k marketingov�m ��el�m d�ky jednoduchosti, s jakou mohou informaci dal�� u�ivatel� ���it.

Trochu nev�hodn�j�� je skute�nost, že takto sd�len� informace je ulo�ena ne na vlastn�m, bez mo�nosti prov�st jednodu�e z�lohu. Kter� z komunitn�ch s�t� takovou funk�nost nab�z�, jak funguje archivace, jak aplikace bude pou��vat mnou prezentovan� informace? Kdo jste �etl podm�nky pou��v�n� t�chto slu�eb?.
D�ky zkratkovitosti tak� m�e doj�t ke hor��mu pochopen� informace nebo jej�mu zkresleni a ���en� informace m�e b�t �iveln�, tud� n�kdy i kontraproduktivn�.

Dal�� nev�hodou je, pokud vezmu Facebook, relativn� nedostupnost informace, pokud takovou hled�m. �lov�k se mus� st�t p��telem pisatele, aby m�l p��stup k jeho sd�len�.

Velkou nev�hodu vid�m pak v obt�uj�c�ch p��sp�vc�ch autora, kdy prezentuje sv� post�ehy nebo okam�it� dojmy. Zachytit d�le�it� sd�len� je pak mnohem obt�n�j�� a v p��pad� v�t��ho mno�stv� t�chto sd�len� m�e doj�t k "exkomunikaci", kdy �ten�� ji� nem� z�jem na dal��m sledov�n� sd�len� pisatele.

Nakonec se dost�v�m na za��tek.
Dne�n� doba fand� klipov�mu sd�len�. Na tom tak� soci�ln� s�t� stav� — jak se m�, co nyn� d�l� a c�t� sd�l�me snadno a rychle v�em tv�m p��tel�m.
B�n� u�ivatel� toto pochopili velice rychle a tak jejich po�ty na soci�ln�ch s�t�ch rostou kdy� ne kvadraticky, tak line�rn�. S rostouc�m po�tem p��tel pak nast�v� z�plava kr�tk�ch a celkem bezv�znamn�ch zpr�v ve kter�ch se ut�p�me a nem�me moc �anc� zachytit to, co je d�le�it�. I kdy� je to princip fungov�n� soci�ln�ch s�t�, vid�m v tom tak� jeden z hlavn�ch d�vod� jejich budouc�ho �padku.

Vyu�it� funk�nost� komunitn�ch s�t� ve spojen� s blogy je vhodn� pro roz���en� �ten��sk� z�kladny, zasa�en� v�t��ho po�tu u�ivatel� d�ky upozorn�n� na d�le�itou informaci na blogu.
Dal�� zpr�vy, post�ehy a n�lady, kter� nejsou tak z�sadn� je vhodn� prezentovat na komunit�ch, ale nem� smysl jimi plevelit sv�j z�pisn�k.�

�ekl bych že renesance blog� jen tak nehroz�.
Na druhou stranu, kvalitn� informace sd�len� p�es blog m� ��dov� vy��� �anci b�t zachycena t�mi spr�vn�mi �ten��i, b�t odlo�ena a znovunalezena a s �asem m�e z�sk�vat i vy��� hodnotu pro �ten��e a d�t mo�nost reflexe autorovi. Je velice zaj�mav� si pro��st, co a jak psal doty�n� dva roky zp�t, kam se posunul ve sv�ch n�zorech a zp�sobu my�len�, zda informace kterou sd�lil m�la jepi�� život nebo je st�le platn�, platnou z�stane a s �asem z�sk�v� na hodnot�.

Komunitn� s�t� jsou limon�da a ta je pro d�ti. Dosp�l� pij� dobr� v�no a p�� blog.

kyk | úterý, 24. listopadu 2009, 8:57 | | [ Informace jepice - maj� blogy �anci p�e��t?] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: