Neděle, 31. ledna 2010
V�en� politici a st�tn� ��edn�ci,

nep�eji si, abyste m� ka�d� den neust�le mas�rovali a stresovali �daji o tom, že ka�d� novorozenec m� batoh s dluhem 111 000 K�, nebo že se �esk� republika zadlu�uje ka�dou minutu jedn�m milionem korun. Takov� zpr�vy jsou mi k ni�emu, proto�e i kdy� vypnu v�echna sv�tla, topen�, netelefonuji, zamknu se v byt� a nikam nevych�z�m, nic s t�m neud�l�m. Na takov� zpr�vy m�m pro v�echny ��fy t�to zem� jedinou odpov��: kdy� neum�te udr�et na uzd� st�tn� finance, kdy� neum�te hospoda�it, jd�te od toho!
Ten 1 bilion 300 miliard korun, kter� se na m� sna��te hodit, to není dluh n�s ob�an� -- to je V�� dluh! Tento dluh jste vyrobili a rozjeli VY. D�lejte si s n�m, co chcete, a neobt�ujte n�s �daji, kter� nem�eme nijak ovlivnit. Zem� se zadlu�uje rekordn�m tempem, ale j� ne. J� na dluh ne�iju, naopak, sna��m se m�t na kont� neust�le n�jakou tu rezervu v n�sobku n�kolika m�s��n�ch plat�. Nikdy v �ivot� jsem nikomu nic nedlu�il. To bych rad�ji um�el hlady! A b�da, dozv�d�m se, že ten V�� nesplatiteln� dluh m�me te� splatit MY.
V�te, jak to v d�jin�ch dopadlo -- v Praze let�li radn� z oken radnice u� t�ikr�t a není d�vod, aby nelet�li po �tvrt�. Mo�n� je pr�v� t�ch 888 milion� za projekt Opencard posledn� kapkou, po n� p�ete�e poh�r.
Myslete na to, vy, politici a ��edn�ci, kte�� n�m vnucujete, že jsme v tomto st�tu na pokraji katastrofy. VY jste tento st�t dovedli na pokraj t� katastrofy. My v�i plat�, dan�, penz�, odvod� zdravotn�ch �i soci�ln�ch, stejn� jako stanoven� v�e v�ech podpor a p��sp�vk� neur�ujeme. Pamatujte na to, že od posledn� spole�ensk� zm�ny uplynulo pr�v� 20 let, a to je v �ech�ch, jak zn�mo, prvn� p�edpoklad pro d�jinnou zm�nu. Varuji v�s, vzpamatujte se, vezm�te rozum do hrsti a za�n�te pracovat na zm�n�. A a� budete m�t situaci pod kontrolou a budete n�m moci ozn�mit, že �esk� republika sni�uje sv� zadlu�en� o jeden milion korun za hodinu, pak se pochlubte. Do t� doby n�s neobt�ujte stresuj�c�mi zpr�vami o va�� kolos�ln� neschopnosti.
S pozdravem ob�an Bed�ich Ludv�k

V�ce o autorovi:

Bed�ich Ludv�k:
Dramaturg hran� tvorby �T, autor a re�is�r dokument� s p�sni�kou, spisovatel a p�sni�k��. P�ivedl k �ivotu filmy jako Smradi, Ku�e melancholik, Kytice, V�chova d�vek v �ech�ch a p�es 50 televizn�ch film� - za v�echny jmenujme cyklus o lidech posti�n�ch zlo�inem - Ob�ti. Vydal (zat�m) �ty�i knihy.


P�ipojuji se

kyk | Neděle, 31. ledna 2010, 19:44 | | [ V�en� politici a st�tn� ��edn�ci,] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: