Středa, 8. prosince 2004
Bomby mezi námi

Studenti, kte�� vyrobili maketu v�bu�n�ho syst�mu, stanuli p�ed soudem. Cht�li t�m otestovat pozornost Br�an� a reakce m�di� na hysterii kolem terorismu.

Jejich sm�lou ale bylo, že n�pis "Toto není v�bu�nina" byl p��li� mal�. Zar�� m� ale fakt, že pot�, co se nic ned�lo, odjeli na koleje. Museli p�eci v�d�t, že jakmile si t�to "bomby" n�kdo v�imne, nastanou velk� man�vry policie a samoz�ejm� z�jem m�di�. T�m že nebyli na m�st� p�i p��jezdu Policie si zad�lali na velk� pr�vih. Pokud by z�stali na m�st�, mohlo se to d�t ur�it� vy�e�it po��dkovou pokutou a malou ozv�nou v m�di�ch.


V�c m� ale zar�� mno�stv� takov�ch pomysln�ch bomb mezi námi, mysl�m t�m ��len� �idi�e, zlod�jsk� obchodn� praktiky, korupce a tot�ln� neschopnost st�tn� spr�vy. Tohle nejsou "testy" student�, ale nezodpov�dn� hazardov�n� p��mo s n�mi ob�any, kter� se projevuje nejen navenek (pohled na �echy o�ima zahrani�n�ch ob�an�), ale i vnit�n�m hnit�m na�� populace, kter� se t�mto nech�v� pomalu ub�jet a p�est�v� na tyto spole�ensk� ne�vary reagovat.


 

kyk | Středa, 8. prosince 2004, 7:26 | | [ Bomby mezi námi] Sd�let 


Komentáře

No jo (JAROSLAV TICHY - Mail - WWW)
St�v� se :-)

Jo, jo (Robert N�mec - Mail - WWW)
Ka�d� z n�s ob�as d�l� blbosti, za kter� pak mus� platit. .-(Vaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: