čtvrtek, 24. listopadu 2011
�esk� p��slov� trochu jinak - kolik jich d�te dohromady?

ceska prisloviCelý příspěvek

kyk | čtvrtek, 24. listopadu 2011, 8:26 | Komentáře (13) | [ �esk� p��slov� trochu jinak - kolik jich d�te dohromady?] Sd�let 

Pondělí, 12. září 2011
Recept proti uhranut�

dovol�m si doporu�it:

Sm�chej panenskou okurku se s�rou a medem.
Sm�s vlo� do sklenice, o kterou se p�edt�m ot�ela �ern� ko�ka tam a zp�t.
Potom n�poj pomalu usrk�vej.
Z ko�ky z�skej co nejv�ce chlup�, ty spal v ohni z lipov�ho d�eva.
M�l bys s�lu �to�n�ka odvr�tit.

Nezku�en�m uhranut�m doporu�uji si tento n�poj nechat odborn� nam�chat od �amana �i zku�en�ho bylin��e.
Ko�ku snad zvl�dnete vy�esat sami.Celý příspěvek

kyk | Pondělí, 12. září 2011, 13:59 | Komentáře (0) | [ Recept proti uhranut�] Sd�let 

Středa, 2. června 2010
Daniel Bohuslav - M�j pro generaci Facebooku

M�j v p�ekladu pro generaci Facebooku

Celý příspěvek

kyk | Středa, 2. června 2010, 10:33 | Komentáře (0) | [ Daniel Bohuslav - M�j pro generaci Facebooku] Sd�let 

Neděle, 31. ledna 2010
V�en� politici a st�tn� ��edn�ci,

nep�eji si, abyste m� ka�d� den neust�le mas�rovali a stresovali �daji o tom, že ka�d� novorozenec m� batoh s dluhem 111 000 K�, nebo že se �esk� republika zadlu�uje ka�dou minutu jedn�m milionem korun. Takov� zpr�vy jsou mi k ni�emu, proto�e i kdy� vypnu v�echna sv�tla, topen�, netelefonuji, zamknu se v byt� a nikam nevych�z�m, nic s t�m neud�l�m. Na takov� zpr�vy m�m pro v�echny ��fy t�to zem� jedinou odpov��: kdy� neum�te udr�et na uzd� st�tn� finance, kdy� neum�te hospoda�it, jd�te od toho!
Ten 1 bilion 300 miliard korun, kter� se na m� sna��te hodit, to není dluh n�s ob�an� -- to je V�� dluh! Tento dluh jste vyrobili a rozjeli VY. D�lejte si s n�m, co chcete, a neobt�ujte n�s �daji, kter� nem�eme nijak ovlivnit. Zem� se zadlu�uje rekordn�m tempem, ale j� ne. J� na dluh ne�iju, naopak, sna��m se m�t na kont� neust�le n�jakou tu rezervu v n�sobku n�kolika m�s��n�ch plat�. Nikdy v �ivot� jsem nikomu nic nedlu�il. To bych rad�ji um�el hlady! A b�da, dozv�d�m se, že ten V�� nesplatiteln� dluh m�me te� splatit MY.
V�te, jak to v d�jin�ch dopadlo -- v Praze let�li radn� z oken radnice u� t�ikr�t a není d�vod, aby nelet�li po �tvrt�. Mo�n� je pr�v� t�ch 888 milion� za projekt Opencard posledn� kapkou, po n� p�ete�e poh�r.
Myslete na to, vy, politici a ��edn�ci, kte�� n�m vnucujete, že jsme v tomto st�tu na pokraji katastrofy. VY jste tento st�t dovedli na pokraj t� katastrofy. My v�i plat�, dan�, penz�, odvod� zdravotn�ch �i soci�ln�ch, stejn� jako stanoven� v�e v�ech podpor a p��sp�vk� neur�ujeme. Pamatujte na to, že od posledn� spole�ensk� zm�ny uplynulo pr�v� 20 let, a to je v �ech�ch, jak zn�mo, prvn� p�edpoklad pro d�jinnou zm�nu. Varuji v�s, vzpamatujte se, vezm�te rozum do hrsti a za�n�te pracovat na zm�n�. A a� budete m�t situaci pod kontrolou a budete n�m moci ozn�mit, že �esk� republika sni�uje sv� zadlu�en� o jeden milion korun za hodinu, pak se pochlubte. Do t� doby n�s neobt�ujte stresuj�c�mi zpr�vami o va�� kolos�ln� neschopnosti.
S pozdravem ob�an Bed�ich Ludv�k

V�ce o autorovi:

Bed�ich Ludv�k:
Dramaturg hran� tvorby �T, autor a re�is�r dokument� s p�sni�kou, spisovatel a p�sni�k��. P�ivedl k �ivotu filmy jako Smradi, Ku�e melancholik, Kytice, V�chova d�vek v �ech�ch a p�es 50 televizn�ch film� - za v�echny jmenujme cyklus o lidech posti�n�ch zlo�inem - Ob�ti. Vydal (zat�m) �ty�i knihy.Celý příspěvek

kyk | Neděle, 31. ledna 2010, 19:44 | Komentáře (0) | [ V�en� politici a st�tn� ��edn�ci,] Sd�let 

Pondělí, 25. ledna 2010
Ubytovac� ��d

 

  1. Udr�ov�n� nepo��dku je �asove mnohem �sporn�j�� ne� udr�ov�n� po��dku v po��dku.
  2. Ka�d� po��dek vznik� z nepo��dku a je nestabiln�.
  3. Po��dek zneklid�uje, proto�e je v n�m neust�le potencion�ln� bordel.
  4. Nepo��dek uklid�uje a d�v� pocit uspokojen�, proto�e je v n�m potencionaln� po��dek, ktery si lze bez vynalo�en� jak�koliv fyzick� pr�ce kdykoli p�edstavit.
  5. Nepo��dek je ve�n�, zivotaschopn� a je p��stupn� zm�n�m.
  6. V nepo��dku m� �lov�k mo�nost vytvo�it stabiln� harmonii mezi sv�mi pot�ebami sv�ho okol�.
  7. Hled�n� p�edm�tu a p�semnosti je �innost produktivn�, proto�e nut� �loveka zab�vat se p�edm�ty a p�semnostmi, kter� by jinak ignoroval.
  8. V nepo��dku se rozv�j� fantazie a schopnost kombinovat a improvizovat.
  9. Nepo��dek nau�� �loveka m�t p�ehled skute�n� jen o t�ch vecech, o kter�ch m�t p�ehled je skut�cn� t�eba.
  10. Jsou dule�it�j�� v�ci ne� je po��dek.

 

P��JEMN� POBYTCelý příspěvek

kyk | Pondělí, 25. ledna 2010, 11:58 | Komentáře (0) | [ Ubytovac� ��d] Sd�let 

čtvrtek, 14. ledna 2010
P�eme hlavou dol� a zprava doleva

na Facebooku se�asi za�ne����it dal�� vychyt�vka a to psan� horizont�ln� a vertik�ln� obr�cen�m p�smem. Pomoc� http://www.revfad.com/flip.html�si m�ete obr�tit sv�j text a pou��t ho jako sv�j status.
Odzkou�eno i na Twitteru :)Celý příspěvek

kyk | čtvrtek, 14. ledna 2010, 17:00 | Komentáře (0) | [ P�eme hlavou dol� a zprava doleva] Sd�let 

Středa, 30. prosince 2009
Vanoce na letisti v Lisabonu - ty si to d�vaj!Celý příspěvek

kyk | Středa, 30. prosince 2009, 16:23 | Komentáře (0) | [ Vanoce na letisti v Lisabonu - ty si to d�vaj!] Sd�let 

úterý, 24. listopadu 2009
Informace jepice - maj� blogy �anci p�e��t?

�Je Facebook, Twitter a dal�� jen bublinou? Co s informacemi kter� nemaj� zapadnout? Pozn�mky n�kter�ch blogger� ohledn� ot�zky zda p�ej�t z psan� blog� k publikaci na Facebook a jin� s�t� mne donutilo zamyslet se nad probl�mem �ivotnosti informace.

Celý příspěvek

kyk | úterý, 24. listopadu 2009, 8:57 | Komentáře (0) | [ Informace jepice - maj� blogy �anci p�e��t?] Sd�let 

Pátek, 6. listopadu 2009
Prase�� ch�ipka u medv�dka P�

Swine flu & Pu

Swine flu & Pu 2

Celý příspěvek

kyk | Pátek, 6. listopadu 2009, 9:38 | Komentáře (4) | [ Prase�� ch�ipka u medv�dka P�] Sd�let 

Pátek, 18. září 2009
��nsko - anglick� slovn�k

chinese-english-vocabulary

Celý příspěvek

kyk | Pátek, 18. září 2009, 12:32 | Komentáře (0) | [ ��nsko - anglick� slovn�k] Sd�let